Nieuwe privacywetgeving

Nieuwe privacywetgeving:

Sinds 25 mei 2018 is er een nieuwe wetgeving omtrent privé-gegevens van kracht. Iedereen die persoonsgegevens van klanten opslaat dit duidelijk kenbaar moet maken, moet aangeven welke gegevens worden opgeslagen en hoe hier mee wordt omgegaan.

Onderaan de pagina vind u de privacyverklaring en andere bestanden. Hieronder willen wij u kort op de hoogte brengen hoe dit bij Artre is geregeld:

.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Wij verzamelen persoonsgegevens die nodig zijn om goede en aansluitende zorg te kunnen verlenen. Dit betekent dat namen van cliënten worden opgeslagen, persoonlijke NAW-gegevens van ouders en/of andere betrokkenen. Hieronder vallen bijvoorbeeld:

Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres.

Deze gegevens zullen worden opgenomen in het intake-formulier en het behandelplan. Bij het invullen van deze, zal er ook ondertekend moeten worden. Hiermee verklaart u akkoord te gaan met de vertrokken informatie, waaronder bijvoorbeeld het therapiedoel, de hulpvraag en de cliëntgegevens.
Daarnaast worden een aantal persoonlijke gegevens ook vermeld op het factuur.

.

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

De belangrijkste reden om uw persoonsgegevens te verzamelen en te gebruiken, is om binnen de therapie aan te kunnen sluiten bij de cliënten, de administratie te kunnen voeren en de facturatie te kunnen uitvoeren.

.

Welke persoonsgegevens worden met derden gedeeld?

De cliënt en/of zijn/haar ouder stemt zelf in met de therapie. Binnen de therapie is er sprake van een geheimhoudingsplicht om veiligheid en vertrouwen te waarborgen. Details over de therapie kunnen alleen worden verstrekt wanneer de cliënt hiermee heeft ingestemd. Om de kwaliteit van de therapie en het handelen van de therapeut te waarborgen zal er in de intervisie overleg zijn waarin de therapie kan worden besproken. Binnen deze intervisie geldt een vertrouwelijkheid. Dit betekent dat de besproken informatie onder de geheimhoudingsplicht van de therapeuten valt. Er wordt nauwkeurig gerapporteerd in behandelplan en er wordt overlegd met de artsen, psycholoog en verplegers in kwestie wanneer hier sprake van is.

 .

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig is voor de werkzaamheden die Artre uitvoert voor haar cliënten en zolang de wet dit ons verplicht. Zo is het verplicht gegevens die voor de belastingdienst relevant zijn voor minimaal 7 jaar te bewaren. Dit kunnen ook NAW gegevens zijn zoals deze op facturen staan.

.

Welke invloed kunt u uitoefenen?
U heeft de controle over uw persoonsgegevens die Artre verzamelt om ervoor te zorgen dat deze correct zijn. U hebt het recht de persoonsgegevens die we van u bewaren in te zien, bij te werken en te wijzigen. U kunt dat doen door contact met ons op te nemen. In bepaalde gevallen kunt u:

.

  • Artre verzoeken het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken;
  • Artre verzoeken uw gegevens aan te passen of te verwijderen;
  • Bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden;
  • Artre vragen uw persoonsgegevens door te geven aan een externe dienstverlener.

.

Wilt u gebruik maken van uw rechten onder dit privacy beleid, neem dan contact met ons op via info@artre.nl

.
.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens zijn zeer belangrijk en wij zorgen dan ook dat deze goed worden beschermd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van daarvoor beschikbare technische en organisatorische maatregelen.

Mocht er toch een beveiligingslek zijn en er gegevens in verkeerde handen vallen, zal Artre u daarover informeren en indien nodig de daarvoor aangewezen instanties. Daarnaast wordt er natuurlijk direct actie ondernomen om het lek te dichten.

.

Voor een uitgebreide beschrijving van ons privacybeleid kunt u onderstaande bestanden lezen.

Privacyverklaring van Artre